Υποβολή αιτημάτων για την επιλογή τεσσάρων (4) συνεργατών για την συμπλήρωση της Ομάδας έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος του άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013 (Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας).

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias