Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ανακοινώνεται η Ένταξη - Χρηματοδότηση Πράξεων, στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias