Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 6ης Μαϊου 2012

Thu, 2012-05-10 12:47

Τα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα του άρθρου 98 παράγραφος 4 του Π.Δ. 26/2012 και έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια ανώτατη εφορευτική επιτροπή.

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας κατά Συνδυασμούς Κομμάτων και Μεμονωμένους Υποψήφιους

Πίνακες Σταυρών Υποψηφίων όπως αυτοί διαβιβάστηκαν με το υπ'αριθμ. 656/11-05-2012 έγγραφο του Πρωτοδικείου Χαλκίδας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σειρά Προτίμησης Υποψηφίων Βουλευτών ανά Συνδυασμό

Αναλυτική Κατάσταση Σταυρών Υποψηφίων ανά Εκλογικό Τμήμα

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias