Διακήρυξη Έργου

Thu, 2005-12-15 11:41
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου:"ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ" ΕΡΕΤΡΙΑ".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ 13/12/2005
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8707/Φ.ΕΡΓΟΥ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ» ΕΡΕΤΡΙΑ.
Προϋπολογισμού : 50.000,00 € από πιστώσεις : ΕΑΠΝΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 609/85 περί Δημοσίων Έργων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν.3263/04 "μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων ". Η δημοπρασία θα γίνει την 26η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας (Λ.ΧΑΙΝΑ 102 ) - Χαλκίδα.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή θα διενεργηθεί την 9η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α)Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

β).Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ.ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Σ.Δ.Ι του Π.Ο.Ε. στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.

γ)Προερχόμενες από ,ως ανωτέρω β) κράτη ,στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.
 
2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους ,υπό τους όρους του άρθρου 2 παραγρ. 7 του Π.Δ/τος 609/85   και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή  820,00 € και θα απευθύνεται είτε προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας είτε προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών της μελέτης του έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να παραλάβουν αυτά μέχρι  δύο (2) εργάσιμες  ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias