Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 17ης Ιουνίου 2012

Wed, 2012-06-27 12:07

Τα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Χαλκίδας όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα του άρθρου 98 παράγραφος 4 του Π.Δ. 26/2012 και έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια ανώτατη εφορευτική επιτροπή με το υπ'αριθμ. 908/19-06-2012 έγγραφο.

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας κατά Συνδυασμούς Κομμάτων και Μεμονωμένους Υποψήφιους

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias