Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το τοπικό πρόγραμμα του άξονα 4 του Π.Α.Α 2007-2013 (προσέγγιση leader) της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.

Thu, 2012-07-12 11:26

    Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» μετά και τα πέρας του δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την Μονάδα Β6 της Ε.Υ.Ε του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του ΥΠ.Α.Α.Τ, και σε συνέχεια της από 02_3/17-2-2012 απόφασης της ΕΔΠ Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας όπως αυτή επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμόν 04_2/6-7-2012 απόφαση της ΕΔΠ Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προς ένταξη έργων στον άξονα 4 του Π.Α.Α 2007-2013 σύμφωνα με τους παρακάτω Πίνακες.
   Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 της Πρόσκλησης (άρθρο 18 παρ.8,9,10 της ΚΥΑ 401/ΦΕΚ 355Β/30-3-2010 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει) η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων των δυνητικών δικαιούχων είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσης σας. Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας μας υπόψη της επιτροπής ενστάσεων.

Συνημμένα παρατίθεται η σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ).

 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias