Διακήρυξη Έργου

Thu, 2005-12-15 12:00
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ  13/12/ 2005
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 8708/Φ. ΕΡΓΟΥ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ" προϋπολογισμού: 2.900.000,00 € από πιστώσεις : ΕΑΠΝΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 609/85 περί Δημοσίων Έργων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν. 3263/04 "μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων ".
Η δημοπρασία θα γίνει την 30η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 .π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας ( Λ.ΧΑΙΝΑ 102 ) - Χαλκίδα .
Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή θα διενεργηθεί την 9η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2006 ημέραΠέμπτη και ώρα 10 π.μ.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές:

1. α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α1) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 3Η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις ( Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 
2.Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,β,γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παραγρ. 7 του Π.Δ/τος 609/85  ( κοινοπραξία στην  ίδια  κατηγορία ),  υπό τον  όρο  ότι  κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή 47.200,00 € και θα απευθύνεται είτε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας , είτε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.
. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών της μελέτης του έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να παραλάβουν αυτά μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias