Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια και μεταφορά άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας

Thu, 2012-10-18 11:30

Η Π.Ε. Εύβοιας–Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι αποδεκτό και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την Προμήθεια και μεταφορά άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. προϋπολογισμού € 73.800,00. Πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221353725-53593 κ. Συρμακέζη -κ. Φραντζεσκάκη και για τα τεχνικά στοιχεία του διαγωνισμού κ. Βουγουκαλάκις 2221353846. Δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias