Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας

Fri, 2012-12-28 09:49

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση και Εξοπλισμός Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS 379450”, με προϋπολογισμό 2.700.000,00€ ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.691.745,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β)κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 487.380,89€.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

Σχέδια Ξυλοτύπων

Γνωστοποίηση Επαναδιεξαγωγής Διαγωνισμού

ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ (ΦΕΡΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» (Οι προσφορές για να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα προσφοράς που φέρουν τη σφραγίδα της Υπηρεσίας).


Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias