Τοποθέτηση Εποχικού Προσωπικού – Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

Fri, 2013-08-02 09:35

Τοποθετούμε τους προσληφθέντες με την αριθμ. πρωτ. 88311/3601/29-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΒΠ7ΛΗ-Ψ6Μ)Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας Στερεάς Ελλάδας Α. Μπουραντά όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 88864/3615/30-07-2013 Απόφαση), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση των εποχικών αναγκών στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Π.Ε. Εύβοιας. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias