Πίνακας Διοριστέων για ΥΠ.ΕΣ. και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

Mon, 2005-04-25 08:51
Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α),

σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.25/21Κ/2003 Προκύρηξη (Φ.Ε.Κ. 612/ 12.11.2003, Τεύχος Προκυρήξεων Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αρίθμ. 491/24.3.2005 απόφαση του Α΄Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π.

Πίνακας Διοριστέων

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias