Επείγουσα εγκύκλιος του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ

Mon, 2005-04-25 09:07
Εξαιρετικά επείγουσα ενημερωτική εγκύκλιό του απέστειλε το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3316/2005, που ρυθμίζει τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.Ολόκληρη η εγκύκλιος...

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias