Πρόσκληση ΜΕΤΡΟΥ 1.8 ΠΕΠ Στεράς Ελλάδας

Mon, 2005-04-25 18:29
Πρόσκληση του Μέτρου 1.8 «Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την δασοκομία, τη γεωργία, την διατήρηση του τοπίου καθώς και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων»...

με συνολικό προϋπολογισμό 1.650.000. Υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 – 2006 έως την 6η Ιουνίου 2005.

Κατηγορίες πράξεων / ενέργεια Τελικοί Δικαιούχοι
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Δράσεις ανάδειξης και διατήρησης τοπόυ σε δασικά συμπλέγματα μεγάλης οικολογικής σημασίας και οικολογικά συμπλέγματα Natura 2000.

(όπως αναλύονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια)
Περιφέρεια Στεράς Ελλάδας (Δ/νση Δασών Περιφέρειας Διεύθυνση Δασών Ν. Ευβοίας)

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Π Παρνασσού)

Δ. Αμφίκλειας, Δ. Καρύστου, Δ.Δυστίων, Δ. Μαρμαρίου, Δ. Σκύρου
΄Οσον αφορά την συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να περιλαμβάνει κατά περίπτωση:

1. Παρεμβάσεις σε δασικά συμπλέγματα και γεωργικες εκτάσεις των περιοχών του δικτύου Natura 2000, Εθνικούς Δρυμούς και Μνημεία της Φύσης οι οποίες πρέπει να είναι συμβατές με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και τα διαχειριστικά σχέδια.

2. Ενημερωτικές δραστηριότητες, συμβουλευτικές υπηρεσίες.

3. Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias