Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρό

Fri, 2005-06-10 14:16
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης μέχρι 20 ώρες.

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Της αριθμ.16053/13-12-2005 Απόφασης Νομάρχη Εύβοιαςα ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι σήμερα Παρασκευή 10 Ιουνίου 2005 αναρτήθηκαν οι Πίνακες Προσληπτέων ανά Κοινωνική Ομάδα , Κατάταξης ανά Κοινωνική Ομάδα και Απορριπτέων στο Κεντρικό κατάστημα της Ν.Α.Εύβοιας(Λ.Χαινά 93/ΧΑΛΚΙΔΑ) , στο ΚΕΠ Ν.Α.Εύβοιας όπως επίσης είναι διαθέσιμοι και στην ιστοσελίδα της Ν.Α.Εύβοιας (www.naevias.gr).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΝAΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ(ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ) ΑΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ


Α. ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι(20) ημερών οι επιτυχόντες πρέπει να υποβάλουν σε πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα , νομίμως επικυρωμένα , τα εξής δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κανένα από τα αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 8 του Ν. 2683/1999).
β. Τίτλο σπουδών ή σχετικό πιστοποιητικό της οικείας σχολής, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.), άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής προσκομίζουν υποχρεωτικά και την επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους διευθύνσεις ή γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής που εκδίδεται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Το απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκε μέχρι και το έτος 1980. Από το έτος 1981 και εντεύθεν, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί το απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου.
γ. Για τους άνδρες υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βεβαίωση για νόμιμη απαλλαγή τους ή βεβαίωση ότι έχουν λάβει νόμιμη αναβολή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας.


Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Α΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους άνω των 30 ετών εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ.
1) Βεβαίωση από το τοπικό κατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ., από την οποία να προκύπτει ότι έχουν εξαντλήσει το χρόνο τακτικής επιδότησης ανεργίας (ο χρόνος αυτός να αναγράφεται στη βεβαίωση).
2) Βεβαίωση από το Κ.Π.Α. (Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης) του Ο.Α.Ε.Δ. ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού, καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής (ο νόμος απαιτεί έξι (6) τουλάχιστον μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης).

Β΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία 5ετία πριν από την συνταξιοδότησή τους.
1) Βεβαίωση από το Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού, καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής.
2) Αντίγραφο ασφαλιστικού βιβλιαρίου.
3) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, από την οποία να προκύπτει ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλιστικού φορέα να παράσχει την ως άνω βεβαίωση ο υποψήφιος υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.


Γ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους ηλικίας μέχρι 30 ετών εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ.
Βεβαίωση από το Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και το συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας (ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες).


Δ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά μητέρες με ανήλικα τέκνα.
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του έτους της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.
2) Μητέρες που είναι ταυτόχρονα και άνεργες προσκομίζουν σχετική βεβαίωση από τα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ.


Ε΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά άτομα με αναπηρίες.
Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (αρθ.18 παρ.2 του Ν.2736/1999).

ΣΤ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων.
1) Βεβαίωση από τους κατά τόπους συλλόγους της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), από την οποία να προκύπτει η πολυτεκνική Ιδιότητα(άρθ.2 του Ν.1910/1944)
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πολύτεκνου. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και έγγαμος προσκομίζει τόσο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, όσο και της δικής του.


ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Οι επιτυχόντες όλων των κοινωνικών ομάδων (Α΄ έως ΣΤ΄) οι οποίοι έχουν εμπειρία από απασχόληση σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο απέκτησαν την εμπειρία από την οποία να προκύπτει ότι απασχολήθηκαν σε τέτοια προγράμματα, καθώς και ο χρόνος απασχόλησής τους(άρθρο 3 του Ν.3250/2004) .
 • Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄& Γ΄) και οι οποίοι είναι άνεργοι και έχουν ή είχαν καταθέσει στο παρελθόν το δελτίο ανεργίας για να παρακολουθήσουν σεμινάρια κατάρτισης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, λαμβάνουν βεβαίωση από τον φορέα υλοποίησης του σεμιναρίου και με αυτή προσέρχονται στο Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για να εκδοθεί βεβαίωση του συνολικού χρόνου παραμονής τους σε ανεργία .
 • Οι επιτυχόντες μπορούν να αποδεικνύουν τη γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ και με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθ.8 του Ν.1599/1983(άρθρο 26 παρ.6 περ.ε’ εδαφ.Β’ Π.Δ.50/2001)
 • Για τους επιτυχόντες που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄), δικαιολογητικό στοιχείο για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου συνέπεια ομαδικών απολύσεων, όπως αυτές ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία , είναι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου, στην οποία θα αναγράφεται το εξής κείμενο : "Δηλώνω ότι η απόλυσή μου ήταν αποτέλεσμα ομαδικών απολύσεων που έγιναν στην (τίτλος επιχειρήσεως …………………..) την (ημερομηνία απολύσεως ………………)".

 • Η ομαδική απόλυση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1387/1983(ΦΕΚ110/Α) , όπως ισχύει . Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από είκοσι εργαζομένους για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυόμενων και υπερβαίνουν κάθε ημερολογιακό μήνα τα όρια που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις . Έτσι για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν από είκοσι έως διακόσια άτομα , ομαδικές θεωρούνται οι απολύσεις περισσοτέρων από τεσσάρων ατόμων το μήνα . Για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσοτέρους από διακόσιους εργαζόμενους , ομαδικές θεωρούνται οι απολύσεις ποσοστού μεγαλύτερου του 2-3% του προσωπικού και πάντως άνω των τριάντα ατόμων .


  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  - Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και συνεπώς η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

  - Δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην αίτηση.

  - Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια και οι ιδιότητες που έχουν επικαλεστεί στην αίτηση και τα οποία υπολογίστηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, ο αναφερόμενος διαγράφεται απ' αυτούς και προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος στο σχετικό πίνακα κατάταξης .

  - Υπογραμμίζεται ότι κατά των πράξεων της Επιτροπής δεν υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον άλλου οργάνου .

  - Σε περίπτωση που βάση των κριτήριων που προβλέπονται από το Ν.3250/2004 για κάθε Κοινωνική Ομάδα δεν προκύπτει προτεραιότητα για τους αναφερομένους στους Πίνακες Κατάταξης ανά Κοινωνική Ομάδα αλλά υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία θα ακολουθήσει κλήρωση σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί .

  - Δύο(2) προκηρυσσόμενες θέσεις
  Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητα Γεωπόνων : 1
  Κτηνιάτρων: 1
  δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν γιατί κανείς από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κατάταξης υποψηφίους δεν έχει τα προσόντα που απαιτούνται . Οι θέσεις αυτές παραμένουν κενές .  Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  -
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
  -
  ΤΑ ΜΕΛΗ
  ΚΑΡΑΒΑ ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΙΑ
  ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Κοινοποίηση

  1. Τμήμα Γρ/κής Υπ/ξης Νομάρχη
  2. Τμήμα Γρ/κής Εξ/σης Συλ.Νομ.Οργ.
  3. Γραφεία κ.κ.Αντινομαρχών
  4. Δ/νση Δ/σης & Οργ/σης(για τις δικές σας ενέργειες)
  5. ΚΕΠ Ν.Α.ΕΥΒΟΙΑΣ


  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias