ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΡΟ 5.3

Wed, 2005-09-28 10:40
Πρόγραμμα ολοκληρωμένης υποστήριξης και απασχόλησης ανέργων, ιδιαίτερα νέων, γυναικών, μακροχρόνια ανέργων, μεταναστών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού θα αρχίσει να υλοποιείται στο Ν. Εύβοιας από Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005.

Πρόσθετα Στοιχεία Προγράμματος

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και ανεργίας της ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ «ΟΡΙΟ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιγραφή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την αύξηση της απασχόλησης στη Νομαρχία Εύβοιας καθώς και την καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, για ανέργους και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, που περιλαμβάνει έναν συνδυασμό δράσεων των παρακάτω κατηγοριών:

1. Δράσεις Συμβουλευτικής για την προετοιμασία ένταξης στην αγορά εργασίας και την υποστήριξή τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, για 165 άτομα - 115 άνεργοι και 50 άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.


Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών να ενταχθούν σε μια η περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Η Συμβουλευτική περιλαμβάνει ενέργειες και υποενέργειες που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση, πληροφόρηση και εμψύχωση του ατόμου καθώς και στην ενεργοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού στην κατεύθυνση της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης των ατόμων που απειλούνται από εργασιακό αποκλεισμό.

Η συμμετοχή στη Συμβουλευτική είναι υποχρεωτική για όλους, ανεξαρτήτως κατηγορίας δράσεων που ενδέχεται να συμμετέχουν στη συνέχεια ( απασχόληση, προκατάρτιση, κατάρτιση, παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών).
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της Συμβουλευτικής προβλέπονται οι εξής δραστηριότητες:

· Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια ομαδικών και ατομικών συνεδριών, οι οποίες υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης και οι οποίες περιλαμβάνουν:

ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, εξατομικευμένη πληροφόρηση για προγράμματα κατάρτισης, επιδότησης, δυνατότητες απασχόλησης, εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, τεχνικές ανεύρεσης εργασίας, υποστήριξη επιχειρηματικότητας κ.α. για την προετοιμασία ένταξής των ανέργων στην αγορά εργασίας και την υποστήριξή τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης.

Με την έναρξη της Συμβουλευτικής (για τους ανέργους, με βάση και το Δελτίο Εξατομικευμένης Προσέγγισης) θα προσδιορίζονται οι ανάγκες του κάθε ατόμου ως και σε ποιες από τις δράσεις απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης , προκατάρτσης κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του παρόντος προγράμματος θα συμμετάσχει στη συνέχεια.

· Ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης / φορέων με τη διοργάνωση ημερίδων / συνεδρίων, έκδοση ενημερωτικού έντυπου υλικού, δημοσιεύσεις - για την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται με εργασιακό αποκλεισμό

2. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση μέσω:

2.1. επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη:

· δημιουργία 37 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 18-25 ετών και

· δημιουργία 19 νέων θέσεων εργασίας για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων

σε κλάδους κυρίως κοινωνικής οικονομίας, τουρισμού, υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, διοικητικές υπηρεσίες, ψηφιακή οικονομία.

2.2. επιδότησης της αυτοαπασχόλησης 22 ατόμων (ανέργων και ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων) για τη δημιουργία δικής τους μικρής επιχείρησης (νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες), στους τομείς ψηφιακής οικονομίας, τουρισμού και εξυπηρέτησης πελατών.

2.3. επιδότησης 64 ατόμων (52 ανέργων και 12 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων) για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage), καθώς και

2.4. επιδότηση 8 ατόμων σε νέες μορφές απασχόλησης.

3. Υλοποίηση από πιστοποιημένα ΚΕΚ 1 προγραμμάτος προκατάρτισης για 20 άτομα (παλιννοστούντες- μετανάστες- πρόσφυγες κ.λ.π.) διάρκειας 300 ωρών,

4. Υλοποίηση από πιστοποιημένα ΚΕΚ 4 προγραμμάτων κατάρτισης, για 60 άτομα, διάρκειας 250 ωρών έκαστο, που συνδυάζονται με πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις, με αντικείμενο:


α) Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών στην Ψηφιακή Οικονομία
β) Υπηρεσίες Τουρισμού και εξυπηρέτησης πελατών
γ) Εκπαίδευση ανέργων για Στελέχωση, Οργάνωση Μονάδων και υπηρεσιών κοινωνικής Οικονομίας και
δ) Υπηρεσίες τουρισμού και εξυπηρέτησης πελατών.

5. Δράσεις παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη 20 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων πληθυσμού ( ΑΜΕΑ, μετανάστες, γυναίκες μονογονείς, μακροχρόνια άνέργοι άνω των 45 ετών ), που αφορούν στην τόνωση της αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης, διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο, κλπ

Το παρόν Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης της Νομαρχίας Εύβοιας εντάσσεται στις συγχρηματοδοτούμενες από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης που έχουν ως στόχο:

Ø την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού σε περιοχές και τομείς με ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα απασχόλησης

Ø την προώθηση της απασχόλησης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό

μέσα από δυναμικές δράσεις υποστήριξης:

ü ανέργων ή υποαπασχολούμενων σε οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές,

ü ανέργων ή υποαπασχολούμενων σε τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης και

ü ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, σε τοπική κλίμακα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Αποδέκτες Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

Ι) Οι άμεσα ωφελούμενοι είναι συνολικά 165 άτομα και συγκεκριμένα:

· 115 άνεργοι και

· 50 άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, από τις παρακάτω ομάδες:

o άτομα με αναπηρία ΑΜΕΑ

o παλιννοστούντες,

o ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό,

o μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών,

o άνεργοι άνω των 55 ετών,

o λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψηλής ανεργίας,

o λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια των δράσεων προώθησης στην απασχόληση καθορίζονται (σύμφωνα με την ΚΥΑ 110125/21.01.2004 του Υπουργείου Απασχόλησης) ευνοϊκότεροι όροι για ειδικές κατηγορίες ανέργων δικαιούχων, όπως Α) άτομα σε μειονεκτική θέση και Β) άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Α) Τα άτομα σε μειονεκτική θέση είναι άτομα που έχουν δυσκολίες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας χωρίς βοήθεια, και συγκεκριμένα όσα πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

o Άτομα κάτω των 25 ετών που δεν έχουν ακόμα συμπληρώσει δύο έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης με πλήρες ωράριο και τα οποία δεν είχαν προηγούμενη τακτικά αμειβόμενη απασχόληση

o Οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι παλιννοστούντες που μετακινούνται ή έχουν μετακινηθεί στη χώρα ή καθίστανται κάτοικοι της χώρας με σκοπό την ανάληψη εργασίας

o Κάθε άτομο που είναι μέλος θρησκευτικής ή πολιτισμικής μειονότητας και το οποίο χρειάζεται ανάπτυξη της γλωσσικής, επαγγελματικής ή εργασιακής του πείρας προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες πρόσβασης σε μόνιμη απασχόληση

o Κάθε άτομο που επιθυμεί να εισέλθει ή να επανέλθει στην αγορά εργασίας και απουσιάζει τόσο από την εργασία όσο και από την επαγγελματική κατάρτιση για τουλάχιστον δύο χρόνια, και ιδιαίτερα κάθε άτομο που έχει παραιτηθεί από την εργασία λόγω δυσκολίας συνδυασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής.

o Κάθε ανύπαντρο άτομο που ζει μόνο έχοντας τη φροντίδα παιδιού ή παιδιών

o Κάθε άτομο που δεν παρακολούθησε δευτεροβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση και το οποίο δεν διαθέτει θέση εργασίας ή την έχει χάσει

o Κάθε άτομο που είναι μεγαλύτερο των 50 ετών και δεν διαθέτει θέση εργασίας ή την είχε χάσει

o Κάθε άτομο που είναι μακροχρόνιος άνεργος, δηλαδή κάθε άτομο που είναι άνεργο για 12 από τους 16 προηγούμενους μήνες, ή 6 από τους προηγούμενους 8 μήνες στην περίπτωση ατόμων κάτω των 25 ετών

o Κάθε άτομο που θεωρείται εθισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

o Κάθε άτομο που δεν έχει τακτικά αμειβόμενη απασχόληση αφότου άρχισε την έκτιση ποινής φυλάκισης ή άλλης ποινής

o Οι γυναίκες σε NUTS II περιοχές όπου η μέση ανεργία έχει υπερβεί κατά 100% τον κοινοτικό μέσο όρο για τουλάχιστον δύο ημερολογιακά έτη και όπου η ανεργία των γυναικών έχει υπερβεί κατά 150% το ποσοστό ανδρικής ανεργίας στην εν λόγω περιοχή για τουλάχιστον δύο από τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

Β) Άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ , είναι άτομα:

o Που αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία ως άτομα με ειδικές ανάγκες ή

o με αναγνωρισμένα, σοβαρά

φυσικά, πνευματικά ή ψυχολογικά μειονεκτήματα

II) Επιχειρήσεις, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

III) Άνεργοι ή / και εργαζόμενοι (υποαπασχολούμενοι ή ετεροαπασχολούμενοι), που διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και ειδικότητες (π.χ. πτυχιούχοι κοινωνικοί λειτουργοί ή ψυχολόγοι) για να απασχοληθούν από τους φορείς, στην παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής» ή «Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών». Ο αριθμός των ατόμων και οι συγκεκριμένες ειδικότητες προσδιορίζονται από σχετική προκήρυξη.
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias