Διακήρυξη Έργου

Thu, 2005-11-03 14:49
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΟΙΚ.ΕΡΓΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑ 26/10/2005. ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7049 /Φ. ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υττηρ. διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με
το σύστημα ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ   για την ανάθεση κατασκευής
του έργου:" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΗΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ" προϋπολογισμού: 650.000 € από πιστώσεις : ΟΣΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 περί Δημοσίων Έργων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν3263/04 "μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων "
Η δημοπρασία θα γίνει την
1η του μηνός Δεκεμβρίου 'ετους2005 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10 .π.μ. (
λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν.
Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας (Λ.ΧΑΙΝΑ 102 )- Χαλκίδα .
Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή θα διενεργηθεί την   12η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2005 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 10 πμ. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α)Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικά και Α1 τάξη   και άνω για έργα Η/Μ β).Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ.ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε. στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.
γ)Προερχόμενες από ,ως ανωτέρω β) κράτη ,στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.

2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους ,υπό τους όρους του άρθρου 2 παραγρ. 7του ΠΔ 609/85 και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας 3.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παραγρ.3 του άρθρου 2 του ΠΔ 609/85
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή 10.761 € και θα απευθύνεται είτε προς Νομαρχ.Αυτ/ση Εύβοιας είτε προς Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών της μελέτης του έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να παραλάβουν αυτά μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias