Διακήρυξη Έργου

Wed, 2005-11-09 11:20
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
για την ανάθεση κατασκευής του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚOΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑ 20/10/2005 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :6844 /Φ. ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
για την ανάθεση κατασκευής του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚOΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (τύπος Κ1) Προϋπολογισμού: 1.500.000 € , από πιστώσεις :προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ν.Α Εύβοιας και Γ.Γ.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 περί Δημοσίων Έργων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν 3263/04 " μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων " . Η δημοπρασία θα γίνει τη 24η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας (Λ.Χάίνά 102)- Χαλκίδα
Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή θα διενεργηθεί την 12η του μηνός Δεκεμβρίου
έτους 2005 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 πμ .
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές:
1.α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
α1) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ , εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω για έργα Η/Μ
β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών ,εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την καλούμενη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη ,στο οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχει εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2.Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,β,γ, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παραγρ. 7 του
ΠΔ 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία ), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό συμμετοχής όχι
0μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας .
3.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παραγρ. 3 του άρθρου 2
του ΠΔ 609/85.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου , δηλαδή 25.105,00€. και θα απευθύνεται είτε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας είτε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών της μελέτης του έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να παραλάβουν αυτά μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πρίν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias