Διακήρυξη Έργου

Tue, 2005-11-15 12:09
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΔΡΑΥΛ. ΛΙΜ. ΕΡΓΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑ 20/10/2005 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :7074/Φ. ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Διενεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΦΗΡΕΩΣ Προϋπολογισμού: 200.000 € , από πιστώσεις :ΠΕΠ 2000- 2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 περί Δημοσίων Έργων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν 3263/04 " μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων " .
Η δημοπρασία θα γίνει τη21η του μηνός.Νοεμβρίου 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας (Λ.Χάίνά 102)- Χαλκίδα.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή θα διενεργηθεί την 5η .του μηνός Δεκεμβρίου
έτους 2005 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10πμ.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές:
1.α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α1) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ , εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών ,εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την καλούμενη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη ,στο οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχει εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2.Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,β,γ, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παραγρ. 7 του ΠΔ 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία ), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας .
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου , δηλαδή 3.500,00€. και θα απευθύνεται είτε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας είτε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών της μελέτης του έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να παραλάβουν αυτά μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πρίν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias