Απασχόληση - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Thu, 2012-06-14 12:54

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας επί της Λεωφ. Χαινά 93 και την επίβλεψη του κτιρίου που στεγάζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες (Χαινά 102 ) και το πρώην Διοικητήριο Χαινά 93Α.Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221 3 53725-53593.Δείτε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Fri, 2012-06-01 12:07

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων(πετρέλαιο θέρμανσης,κίνησης-βενζίνη σούπερ,αμόλυβδη)προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας.

Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε το συνημμένο αρχείο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (01) ΛΕΠΟΥΡΑ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ"

Thu, 2012-05-24 09:24

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (01) ΛΕΠΟΥΡΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ", με προϋπολογισμό 270.000 Ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιΐας με προϋπολογισμό 219.512,20 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα).Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ: 2221354166.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

Mon, 2012-05-21 11:29

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φυτοφαρμάκων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, προϋπολογιζόμενης αξίας 98.769,00 € (ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ με ΦΠΑ). Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την παρούσα διακήρυξη και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, κ. Άννα Σταυροπούλου τηλ: 2221353910, email : stavropoulou.a@evia.pste.gov.gr και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918

Προκήρυξη Ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Μέτρα προστασίας οδού Κύμη – Μαλετιάνοι και προς Μετόχι»

Thu, 2012-05-17 09:55

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Μέτρα προστασίας οδού Κύμη – Μαλετιάνοι και προς Μετόχι", με προϋπολογισμό 100.000 Ευρώ » Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιΐας με προϋπολογισμό 81.293,63 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ, απολογιστικά και απρόβλεπτα). Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ:2221354166.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

Mon, 2012-05-14 08:59

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012» με συνολικό αριθμό 2.873.300 προστατευομένων ελαιοδένδρων και προϋπολογισμού 434.063,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, κ. Άννα Σταυροπούλου τηλ: 2221353910, email : stavropoulou.a@evia.pste.gov.gr

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Tue, 2012-04-10 11:22

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδότη για την προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης, Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Σούπερ, Βενζίνη Αμόλυβδη) με σφραγισμένες προσφορέςκαι κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, για το έτος 2012. Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης. Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 93 - Χαλκίδα, κα. Ν. Συρμακέζη τηλ:22213 53725  και κα Μ. Φραντζεσκάκη τηλ:22213 53990

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»(Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ)

Wed, 2012-03-21 11:01

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο έργο «Επίγεια και εναέρια καταπολέμηση των κουνουπιών στις Π.Ε Ευβοίας & Π.Ε Βοιωτίας» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή προσφοράς. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 25-4-2012 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26-4-2012 και ώρα 13:00  στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η ισχύς των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε., υπεύθυνος κος Μαργαρίτης Νικόλαος, Γεν. Δ/ντής της εταιρείας, τηλ. 2221026626 - 2221089706.Δείτε το συνημμένο αρχείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ»(Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΒΕΙ ΑΓΟΝΟΣ)

Mon, 2012-03-19 11:00

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Π.Ε Ευβοίας Προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ».
Δείτε την Προκήρυξη.
Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, κ. Άννα Σταυροπούλου τηλ: 2221353910, email : stavropoulou.a@evia.pste.gov.gr

Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσηs ακινήτου καταλλήλου για τη στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Aλιβερίου

Wed, 2012-02-15 13:22

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσηs ακινήτου καταλλήλου για τη στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Aλιβερίου. Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης. Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 93 - Χαλκίδα, κα. Ν. Συρμακέζη τηλ:22213 53725  και κα Μπέλλου τηλ:22213 53742

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias