ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

Thu, 2012-01-05 12:08

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (259.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον Επιτροπής Διαγωνισμού την Πέμπτη στις 16/02/2012 και ώρα 14:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης.

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προμηθευτούν το τεύχος της προκήρυξης, προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax), ώστε να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις επ’ αυτού. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της προκήρυξης.

 Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias