ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ & Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»(Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ)

Wed, 2012-03-21 11:01

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στο έργο «Επίγεια και εναέρια καταπολέμηση των κουνουπιών στις Π.Ε Ευβοίας & Π.Ε Βοιωτίας» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή προσφοράς. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 25-4-2012 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26-4-2012 και ώρα 13:00  στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η ισχύς των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε., υπεύθυνος κος Μαργαρίτης Νικόλαος, Γεν. Δ/ντής της εταιρείας, τηλ. 2221026626 - 2221089706.Δείτε το συνημμένο αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias