ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

Mon, 2012-05-21 11:29

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει Ανοικτό, Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φυτοφαρμάκων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, προϋπολογιζόμενης αξίας 98.769,00 € (ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ με ΦΠΑ). Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την παρούσα διακήρυξη και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, κ. Άννα Σταυροπούλου τηλ: 2221353910, email : stavropoulou.a@evia.pste.gov.gr και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias