Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε

Tue, 2012-11-27 11:40

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε προκηρύσσει την Διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MEDeGOV – Mediterranean Network for eGovernment” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED» συνολικού ύψους 268.104,00 € με Φ.Π.Α και κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά.
Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών : Έως τις 8-1-2013 και ώρα 12:00μμ στα γραφεία 302-303 της Αναθέτουσας Αρχής Λεωφ. Χαϊνά93, 34100 Χαλκίδα, 3οςόροφος.
Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού : 8-1-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μμ
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού : Λεωφ. Χαϊνά93, 34100 Χαλκίδα – Εύβοια, 3ος όροφος, Γραφεία 302-303.
Πληροφορίες : 2221026626, 2221089706 κ.Μαργαρίτης Νικόλαος
Fax : 2221077747
Email : info@anevia.gr

Δείτε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias