Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας

Fri, 2012-12-21 10:16

Η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον το προσφερόμενο είδος είναι αποδεκτό και σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου προϋπολογισμού 73.800,00 € ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ).Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221 3 53725-53593 κα Συρμακέζη-κα Φραντζεσκάκη και για τα τεχνικά στοιχεία του διαγωνισμού κ. Βουγουκαλάκις 22213-5415. Δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.

  • Διευκρίνιση σε ερώτημα που αφορά την με αριθ. 139944/6267/18-12-12 διακήρυξη

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias