Πίνακας Προσληπτέων και Πίνακας κατάταξης Υποψηφίων της Ανακοίνωσης Υπ΄αριθμ.3/2013 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Wed, 2013-07-31 08:46

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ανακοινώνει τον Πίνακα Προσληπτέων και τον πίνακα κατάταξης Υποψηφίων, της υπ΄αριθμ. 3/2013 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 10282/17.07.2013)για την σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμ. Ποιοτ. και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Τηλ. 2221353918 - 53920 (κ. Α. Καραντώνη, κ. Κ. Τζελάς).

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias