Παράταση Ισχύος Απόφασης Νομάρχη Ευβοίας

Wed, 2006-02-08 13:25
Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στεράς Ελλάδας παρατείνεται η ισχύς της Απόφασης του Νομάρχη Ευβοίας με θέμα "Απαγορευτικά, περιοριστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού του Νομού Ευβοίας" και των με α.π. 1436/3-7-02 και 2249/15-10-02 (κεφάλαιο V & VIII) τροποποιήσεων αυτής, μέχρι 31-12-2006 .

Αρμόδια Υπηρεσία για οποιαδήποτε πληροφορία είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. (τηλ. 2221022483-21102-27819)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias