Απασχόληση - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά

Thu, 2012-01-05 12:08

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (259.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον Επιτροπής Διαγωνισμού την Πέμπτη στις 16/02/2012 και ώρα 14:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης.

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προμηθευτούν το τεύχος της προκήρυξης, προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax), ώστε να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις επ’ αυτού. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της προκήρυξης.

 Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Διακήρυξη ανοικτού τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης – Υλικών εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας

Thu, 2012-01-05 10:19

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης-υλικών εκτύπωσης – φωτοτυπικού χαρτιού , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού, για το έτος 2012. Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης. Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 93 - Χαλκίδα, κα. Ν. Συρμακέζη τηλ:22213 53725  και κα Μπέλλου τηλ:22213 53742

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ)»

Fri, 2011-11-25 10:06

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ  (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ)», με προϋπολογισμό 560.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Διακήρυξη Aνοικτού Tακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, για το έτος 2012

Tue, 2011-11-22 12:44

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας του ΚΕΔΔΥ και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, για το έτος 2012. Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης. Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 93 - Χαλκίδα, κα. Ν. Συρμακέζη τηλ:22213 53725  και κα Μπέλλου τηλ:22213 53742

Δείτε την Διευκρίνιση

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ»

Wed, 2011-11-16 11:37

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ », με προϋπολογισμό 271.500,00 ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ)»

Thu, 2011-11-10 11:58

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ (ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ) », με προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ »

Thu, 2011-11-10 11:47

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ», με προϋπολογισμό 140.000,00  ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Ακινήτου προς Στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας

Tue, 2011-11-01 11:52

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, διακήρυσσει τη «Διενέργεια Δημόσιας Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου καταλλήλου για τη Στέγαση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Ιστιαίας.» Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 93 - Χαλκίδα, κα. Ν. Συρμακέζη τηλ:2221353725.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ )»

Thu, 2011-10-06 13:20

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ )», με προϋπολογισμό 10.500.000,00  ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Μ. Συρμακέζη τηλ:2221354165.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias