Απασχόληση - Διαγωνισμοί

Επαναληπτική προκήρυξη του Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού, για τη μεταφορά των μαθητών Ν.Ευβ

Fri, 2008-08-29 10:52

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας από τον τόπο κατοικίας τους στην έδρα του σχολείου τους και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων του διδακτικού έτους 2008 – 2009, όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες δρομολογίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογιζομένης δαπάνης 3.588.896,29 € (Τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 20η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα, στη Διεύθυνση Οικονομικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας (Οδός Λ. Χαϊνά 89, 2ος Όροφος)

Πληροφορίες στο συνημμένο τεύχος.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι Πίνακες της προηγουμένης Προκήρυξης

Ματαίωση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, για τη μεταφορά των μαθητών Ν.Ευβοίας

Tue, 2008-08-26 12:45

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
6η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2923/2008

Ανακοινώνουμε ότι ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών, με κριτήριο αξιολόγησης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για τη Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για τη μεταφορά των μαθητών Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας, από τον τόπο κατοικίας τους στην έδρα των σχολείων και αντίστροφα, για το χρονικό διάστημα από 11-09-2008 μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2008-2009, προϋπολογισμού 3.588.896,29 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αρ διακήρυξης 2923/2008, που επρόκειτο να διενεργηθεί στις 28/8/2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση Οικονομικού της Ν.Α. Ευβοίας (Λ.Χαϊνά 89), ματαιώνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 295/2008 απόφαση της 6ης Νομαρχιακής Επιτροπής.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση Λαογραφικού Μουσείου Αγίου Αιδηψού»

Thu, 2008-08-21 10:29

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Ανέγερση Λαογραφικού Μουσείου Αγίου Αιδηψού" με προϋπολογισμό 81.000,00 €.
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, κα Μαρία Συρμακέζη - τηλ:2221036265

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη μεταφορά των μαθητών του νομού Εύβοιας.

Thu, 2008-07-10 11:44

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας προκηρύσσει Διεθνή Τακτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης καταλλήλων μεταφορικών μέσων ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας, από τον τόπο κατοικίας τους στην έδρα του σχολείου τους και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από 11.9.2008 μέχρι τέλους του διδακτικού έτους 2008 – 2009, όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες δρομολογίων, προϋπολογιζομένης δαπάνης 3.588.896,29 € (Τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι € και είκοσι εννέα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9%.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα τεύχη:

Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων Προσληπτέων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Ν.Α. Ευβοίας.

Mon, 2008-07-07 11:44

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 1/383Μ/2007 Προκήρυξης της
Ν.Α.Ευβοίας, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την πλήρωση
οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητα των κάτωθι κλάδων:

Ανακοίνωση των Προσληπτέων μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας 18 μηνών

Wed, 2008-07-02 10:27

Αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης (Υποψηφίων με Προϋπηρεσία , Χωρίς Προϋπηρεσία & Επικουρικοί Πίνακες) καθώς και οι Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων ανά Κοινωνική Ομάδα της αριθμ.6391/18.10.07 Ανακοίνωσης της Ν.Α.Εύβοιας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών συνολικού αριθμού σαράντα πέντε(45) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3250/2004.

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 1/383M/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ κατηγορίας ΤΕ, μονίμου προσωπικού στη Ν.Α.Ευβοίας

Fri, 2008-06-06 11:26

Σήμερα Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008 αναρτώνται τα προσωρινά αποτελέσματα της αρ.1/383M/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ της Ν.Α. Ευβοίας (ΦΕΚ421/Τ.Πρ.ΑΣΕΠ)/16-11-07 κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), για την πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας και συγκεκριμένα των κάτωθι κλάδων:

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο "Ολοκλήρωση Α' Φάσης Λιμένος Λιναριάς Σκύρου"

Tue, 2008-06-03 14:17

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Ολοκλήρωση Α' Φάσης Λιμένος Λιναριάς Σκύρου για χρήση από αλιευτικά σκάφη".
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση ΤΥ Ν.Α.Ευβοίας, κα Μαρία Συρμακέζη - τηλ:2221036265

Κατεβάστε την Περίληψη της Προκήρυξης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias